Преди регистрация на фирма е необходимо да се съобразят още в самото начало редица особености от данъчна гледна точка, независимо дали се прави регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. по Търговския закон или регистрация на ДЗЗД по Закона за задълженията и договорите. Също така от изключителна важност е правилното и адекватно оформяне на дружествения договор на търговски дружества или ДЗЗД, тъй като именно той се явява проблемен при евентуални спорове. Това ще ви спести много затруднения, загуба на време и пари в един бъдещ етап от развитието на компанията. Ето защо е важно да поверите процеса по регистрация на вашата нова фирма в ръцете на експерти с опит, който ще ви гарантира професионален подход и висока степен на компетентност.

В допълнение при регистрация на дружество с наша помощ  наред с компетентна юридическа консултация, ще получите и професионална финансово-счетоводна помощ, а това ще ви позволи да планирате оптимално вашето данъчно облагане.

Осъществяваме също така промени в регистрацията на съществуващи фирми, като:
- промяна на наименованието;
- промяна на адреса на управление и на седалището;
- прехвърляне на дялове;
- увеличаване или намаляване на капитала;
- приемане на нови съдружници
Регистрираме също чуждестранни компании с място на стопанска дейност в страната пред регистър Булстат.
 

Огромното предимство при регистрация на фирма с наша помощ е, че освен компетентна юридическа консултация, ще получите и професионална финансово-счетоводна помощ.

Това ще ви позволи да изберете най-разумната правна форма и да планирате вашите бъдещи данъци и дейност.