Годишното счетоводно приключване е процес, при който се обобщава информацията от дейността на фирмата през финансовата година. За нашите клиенти то е включено в договора и цената. Но го предлагаме и за фирми, които нямат абонамент за ежемесечно счетоводно обслужване.

Ето какво включва годишното счетоводно приключване:
- преглед на фирмената документацията;
- препоръки относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри, ако е необходимо;
- сортиране, класифициране и обработка на цялата счетоводна информация за финансовата година;
- изготвяне и подаване на годишни финансови отчети;
- изготвяне на консолидирани отчети;
- изготвяне и подаване на годишната данъчна декларация;
- изготвяне и подаване на декларацията към НСИ;
- консултации по планиране на данъчните разходи за следващата финансова година.
Крайният резултат е, че клиентът е спазил всички нормативно изискуеми задължения и срокове и същевременно е планирал със специалисти предстоящата финансова година.
 

ИНБАЛАНС България на база на опита си в съставяне на годишни финансови отчети ще ви помогне в следните направления:

- извършване на инвентаризация на всички активи и пасиви на предприятието в съответствие със счетоводните стандарти;
- правилното разграничаване на покупки и продажби, отнасящи се за текущ или последващ отчетен период за постигане на достоверен финансов резултат;
- отнасяне на други увеличения и намаления на финансовия резултат в годишната данъчна декларация.