В края на 2018 г. бяха публикувани редица промени в Наредба Н-18, касаеща отчитането на продажбите в търговските обекти и електронни магазини, които предизвикаха остри негативни реакции от страна на бизнеса. Последва поредна порция корекции в нормативния акт, обнародвани на 29.03.2019 г., сред които и удължаване на първоначално предвидените срокове, в които трябваше да бъдат регистрирани фискалните устройства на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите в своите обекти, както и на срока за деклариране на собствените или наети електронни магазини.   
 
Кои са съществените изменения, с които вашият бизнес трябва да се съобрази?
 
1. Съгласно новите изисквания, информацията за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до пет минути към сървърите на НАП. На всяка касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код). След сканирането му всеки един клиент ще може да провери дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП, както и ако това не се е случило – да подаде автоматично сигнал за това. Първоначално при повреда в касовия апарат отпадаше издаването на сторно-касови бележки от кочан, но с последните промени в наредбата това ограничение отпада.
 
Съответните срокове, в които фискалните устройства трябва да се приведат в съответствие с разпоредбите на Наредба Н-18, са:
 
- За регистрирани по ЗДДС фирми, които не ползват СУПТО – 31.03.2019 г.;
 
- За нерегистрирани по ЗДДС фирми, които не ползват СУПТО – 30.06.2019 г.
 
Всички търговци - независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 30.09.2019 г.
 
Националната агенция за приходите е публикувала списък, с който всеки притежател на фискално устройство може да провери дали апаратът подлежи на доработване или не.
 
2. Електронните магазини се декларират в НАП до 29.06.2019 г.     
Лицата, които извършват продажба на стоки и услуги, посредством платформа за извършване на продажби в мрежата, е необходимо преди да започнат тази дейност да подадат информация до НАП, съгласно Приложение № 33 на Наредбата, по електронен път с квалифициран електронен подпис. Тази регистрация се прави отделно за всеки електронен магазин, който лицето притежава. Същото трябва да се изпълни в седем дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги. 
Собствениците на онлайн магазини са длъжни да съхраняват информацията в текущата база данни и да пазят архивни копия на базата данни в срок от 5 години, съгласно сроковете определени в чл.38, ал. 1 от ДОПК, както и да осигурят достъп до тази информация с възможност за експорт и копиране на данните Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към тази дата трябва да подадат информация за това в срок до 29 юни 2019 г..
 
С последните промени в Наредба Н-18 се предоставя възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия.
 
Още по темата тук: 
 
 
3. Много фирми използват безплатен или платен софтуер за издаване на фактури или управление на склада си. Според промени в ЗДДС: "Софтуер за управление на продажби в търговски обект" (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.“
 
Според промените в наредбата, ако сте сред търговците, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали фирмата ви е или не е регистрирана по ЗДДС, трябва да смените или модифицирате касовите си апарати и да приведете използвания софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 30 септември 2019 г. 
Също така сте задължени да подадете в НАП информация за използваните СУПТО в срок до 30 ноември 2019 г.
От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.
 
Важни срокове по Наредба Н-18
 
Информацията беше полезна за вас и вашия бизнес? Споделете я, за да достигне до повече заинтересовани читатели!